Data modyfikacji strony: 2021-02-22

ALPHABETICAL LIST OF 507 PERSONS EMPLOYED IN PROF. RUDOLF STEFAN WEIGL INSTITUTE (1939 – 1944)
AND PROFESSIONS OF SOME OF THEM AFTER WWII

(according to the document “Professor Rudolf Stefan Weigl and his Institute for Epidemic Typhus in Lwów in the years 1939 – 1944”.
(Published by Muzeum Arsenał, Cieszyńskiego 9, Wrocław 1994)

ALFABETYCZNY WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH W INSTYTUCIE PROF. RUDOLFA WEIGLA
I ZAWODY NIEKTÓRYCH Z NICH PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

(według publikacji wydanej z okazji ogólnopolskiej sesji pod tytułem "Profesor dr Rudolf Stefan Weigl i działalność jego Instytutu Tyfusowego we Lwowie w latach 1939-1944", Wrocław, październik 1994 r., Muzeum Arsenał, ul. Cieszyńskiego 9, z niewielkimi korektami dokonanymi przez autora strony)


List of the people (in alphabetical order), employed in Professor Weigl Institute. This list includes people working in “Zakład Biologii Ogólnej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie” (“Division of General Biology of the Jan Kazimierz University in Lwów”) until 1939. The Division of General Biology under Soviet occupation (1939-1941) was renamed as the “Sanitarno-Bakteriologicznyj Institut” (San-Bak-Institut) then, under German occupation (1941-1944), renamed again as the “Institut für Fleckfieber und Virusforschung, Oberkommando des Heeres”.

The list was prepared by Prof.Tomasz Cieszyński and Prof. Zbigniew Stuchly basing on the questionaire from 1988 – „The legend of Professor Weigl”, extended with the list made by Mr. Andrzej Nespiak (1977) and the list of Prof. Jan Starzyk. List presented here may be not complete for the deficiency of the archives and the time that has passed from the end of the WWII (accordong to the document „Professor Rudolf Stefan Weigl and his Institute for Epidemic Typhus in Lwów, in the years 1939-1944”, published. by Museum Arsenal, Wrocław 1994).


Wykaz osób zatrudnionych w Zakładzie Biologii Ogólnej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do 1939 roku, następnie w przemianowanym Instytucie Sanitarno-Bakteriologicznym w okresie 1939-1941, oraz kolejno w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami w latach 1941-1944, sporządzony na podstawie ankiety z 1988 roku pt. "Legenda Profesora Weigla" przez Tomasza Cieszyńskiego i Zbigniewa Stuchlego, poszerzony wykazem osób ułożonym przez Andrzeja Nespiaka z roku 1977 oraz listą osób podaną przez Jana Starzyka.

Przedstawiony wykaz osób pochodzi z katalogu wystawy Weiglowskiej we Wrocławiu w 1994 roku. Jest on, jak podają Autorzy - niekompletny z powodu braku archiwalnej dokumentacji oraz innych źródeł, a także znaczącego upływu czasu od zakończenia wojny. Proszę o informację na temat ewentualnych błędów i nieścisłości, jak też w przypadku pominięcia osób zatrudnionych na adres Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich we Wrocławiu, Rynek 7/9 lub do autora strony.


Objaśnienie znaków i ważniejszych skrótów

(xyz) - wyraz w nawiasie określający charakter pracy wykonywanej przez dana osobę, np: