UNIWERSYTET JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE

 

SKŁAD UNIWERSYTETU

W ROKU AKADEMICKIM 1935/36

Lwów
NAKŁADEM UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE
TŁOCZONO W DRUKARNI NAUKOWEJ, LWÓW, ORMIAŃSKA 8 TEL. 253-10

1935SPIS RZECZY.


  A. Władze Akademickie w roku akademickim 1935/36

   I.   SENAT AKADEMICKI
   II.  Stali referenci Senatu Akademickiego
   III. Komisje i delegaci Senatu Akademickiego
   IV. Komisje dyscyplinarne

  B. Wydziały

  C. Sekretariat

   I.   Biuro ogólne
   II.  Kwestura
   III. Biuro techniczne
   IV. Intendentura
   V.  Biura Wydziałów

   VI. Biuro Komisji Senatu Akad. U. J. K. dla spraw młodzieży

  D. Zakłady Naukowe

  E. Komisje egzaminacyjne Wydziałów

  F. Państwowa Komisja Egzaminacyjna


  Objaśnienia ważniejszych skrótów

     Prof. — profesor 
  z. — zwyczajny 
  n. — nadzwyczajny 
  em, — emerytowany 
  tyt. — tytularny 
  zast. — zastępca 

      doc. — docent 

     Asyst. — asystent 
  st. — starszy 
  mł. — młodszy 
  wolunt. — woluntarjusz 
  p. o. — pełniący obowiązki 
  kontr. — kontraktowy 

       dr — doktor 
  h. — honorowy 
  fil — filozofji 
  dr w. n. lek. — doktor wszech nauk lekarskich 


        mr — magister 


        inż. — inżynier 

  b. - były 
  czł — członek 
  cz. — czynny 
  przybr. — przybrany 
  koresp. — korespondent 
  rzecz. — rzeczywisty 
  zagran. — zagraniczny 
  Tow. — Towarzystwo


  A. WŁADZE AKADEMICKIE w roku akademickim 1935/36.

   

  I.  SENAT AKADEMICKI 

  Rector Magnificus: Prof. Jan Czekanowski  - przewodniczący Senatu.

  Prorektor: Prof. Roman Longchamps de Berier

  Zastępca Prorektora: Prof. Włodzimierz Sieradzki

   Członkowie Senatu Akademickiego
  • Prof. ks. Józef Umiński, dziekan Wydziału Teologicznego, 
  • Prof. Ludwik Ehrlich, dziekan Wydziału Prawa, 
  • Prof. Włodzimierz Koskowski, dziekan Wydziału Lekarskiego, 
  • Prof. Kazimierz Kolbuszewski, dziekan Wydziału Humanistycznego, 
  • Prof. Stanisław Kulczyński, dziekan Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego, 
  • Prof. ks. Michał Wyszyński, prodziekan Wydziału Teologicznego, 
  • Prof. Zbigniew Pazdro, prodziekan Wydziału Prawa, 
  • Prof. Jan Lenartowicz, prodziekan Wydziału Lekarskiego, 
  • Prof. Adam Fischer, prodziekan Wydziału Humanistycznego, 
  • Prof. Wojciech Rogala, prodziekan Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego, 
  • Prof. ks. Adam Gerstmann, delegat Wydziału Teologicznego, 
  • Prof. Kazimierz Przybyłowski, delegat Wydziału Prawa, 
  • Prof. Włodzimierz Sieradzki, delegat Wydziału Lekarskiego, 
  • Prof. Edmund Bulanda, delegat Wydziału Humanistycznego, 
  • Prof. Seweryn Krzemieniewski, delegat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

  Sekretarz Senatu Akademickiego

  Stanisław Postępski, kierownik Sekretarjatu Uniwersytetu.

  II. Stali referenci Senatu Akademickiego: 

   

  • Prof. Roman Longchamps de Berier, sprawy fundacyjne i statutowe.
  • Prof. Edmund Bulanda, sprawy budowlane.
  • Prof. Edmund Bulanda, sprawy budżetowe
  • Prof. Witold Nowicki, sprawy budżetowe.
  • Prof. Edmund Bulanda, sprawy młodzieży akademickiej.
  • Prof. Roman Longchamps de Berier, sprawy stowarzyszeń akademickich.

   

  III.  Komisje i delegaci Senatu Akademickiego

  1. Komisja Senatu Akademickiego dla spraw młodzieży:
  Przewodniczący: Prof. Edmund Bulanda
  Zastępca przewodniczącego: Prof. Włodzimierz Koskowski
  Członkowie: Profesorowie ks. Piotr Stach, Leon Halban, Witold Taszycki, Stanisław Kulczyński
  Adjunkt Opieki Zdrowotnej: Stanisław Hornung.

  2. Komisja budżetowa:
  Rektor, Dziekani, wzgl. upełnomocnieni przez nich zastępcy i profesorowie Witold Nowicki i Edmund Bulanda jako referenci budżetowi Senatu Akademickiego.

  3. Komisja biblioteczna:  
  Profesorowie ks. Piotr Stach, Ludwik Ehriich, Witold Nowicki, Stanisław Łempicki, Jan Hirschler i Dyrektor Bibljoteki Rudolf Kotula.

  4. Międzyuczelniana Komisja Wychowania Fizycznego:
  Członkowie: Profesorowie Edmund Bulanda i Zdzisław Steusing.
  Docenci: Wiktor Tychowski i Tadeusz Marciniak.

  5. Kuratorium Domu Profesorów:
  Przewodniczący: Prof. Edmund Bulanda.
  Członkowie; Profesorowie ks. Aleksy Klawek, Kamil Stefko i Witold Taszycki.

  6. Delegaci Senatu Akademickiego do Rady Fundacyjnej Domu akademickiego im. A. Mickiewicza:
  Profesorowie Roman Longchamps de Berier i Zbigniew Pazdro.

  7. Delegaci Senatu Akademickiego do Kuratorjum Domu akademickiego im. A. Potockiego:
  Profesorowie Roman Longchamps de Berier i Teofil Modelski

  8. Delegaci Senatu Akademickiego do Komisji rozdawnictwa stypendjów Fundacji im. Baworowskich:
  Profesorowie ks. Adam Gerstmann, Leon Halban i Edmund Bulanda.

  9. Delegat Senatu Akademickiego do Rady Naukowej Kasy im. Mianowskiego w Warszawie:
  Prof. Witold Nowicki.

  IV. Komisje dyscyplinarne

  1. Komisja dyscyplinarna dla pomocniczych sił naukowych:
  Przewodniczący: Prof. Roman Longchamps de Berier. 
  Zastępca przewodniczącego: Prof. Kazimierz Przybyłowski 
  Członkowie Profesorowie ks. Bolesław Rosiński, Tadeusz Bigo, Witold Nowicki i Eustachy Żyliński.

  2. Komisja dyscyplinarna dla personelu administracyjnego:
  Przewodniczący: Prof. Przemysław Dąbkowski. 
  Zastępca przewodniczącego: Prof. Politechniki Lwowskiej Antoni Wereszczyński 
  Członkowie: Prof. Kazimierz Przybyłowski, prof. Seweryn Krzemieniewski, 
  referendarz Józef Krauss,
  kwestor Józef Malec, 
  pom. kanc. Franciszka Pachinger, 
  pedel Jan Mościcki, 
  pom. funkc. techn. Józef Werner, 
  odźwierny Emil Dudek. 
  Rzecznik dyscyplinarny: Kierownik Sekretarjatu Stanisław Postępski.

   

  B. WYDZIAŁY 

  W wykazie osób uwzględniono zmiany do 31 października 1935 r.

   

  I.  WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

  Profesorowie emerytowani: 

  Ks. Alojzy Jougan, dr teol., em. prof. z. teologji pasterskiej. (Murarska 47). 
  Ks. Stanisław Narajewski, dr teol., em. prof. z. teologji moralnej ogólnej, rektor w r. 1922/23, dziekan w r. 1903/4, 1904/5, 1910/11, kan. hon. lwowsk. Kapituły Metropol. obrz. łac. (Kurkowa 43). 
  Ks. Zygmunt Bielawski, dr teol., em. prof. z. katechetyki i pedagogiki. (Zadwórzańska 101). 
  Ks. Andrzej Mytkowicz, dr nauk społecznych, em. prof. z. socjologji chrześcijańskiej, dziekan w r. 1927/28. (Kraków, Parafja św. Krzyża).

  RADA WYDZIAŁOWA

  Dziekan i przewodniczący Rady: Prof. ks. Józef Umiński 
  Prodziekan: Prof. ks. Michał Wyszyński
  Zastępca prodziekana: Prof. ks. Jan Stepa.

  Profesorowie zwyczajni:

  Ks. Adam Gerstmann, dr teol., prof. teologji moralnej szczegółowej, kierownik Zakładu teologji moralnej szczegółowej, delegat do Senatu Akad., rektor w r. 1928/29 i 1932/33, dziekan 1912/13, 1914/15, 1915/16, 1916/17, 1929/30, prałat domowy J. Świątobliwości. (Mochnackiego 38, tel. 274-00).

  Ks. Szczepan Szydelski, dr teol., prof. teologji fundamentalnej i historji religji, kierownik Zakładu teologji fundamentalnej, nadto wykładający patrologję, dziekan w r. 1919/20 i 1920/21, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie. (Pl. Kapitulny 7, tel. 215-11).

  Ks. Piotr Stach, dr teol., lektor Pisma św., prof. nauk biblijnych Nowego Zakonu, kierownik Zakładu nauk biblijnych Nowego Zakonu, nadto wykładający grekę biblijną i archeologję biblijną, dziekan w r. 1924/25,1930/31,1931/32 i 1932/33, prałat domowy J. Świątobliwości. (Ormiańska 13).

  Ks. Aleksy Klawek, dr teol., prof. nauk biblijnych Starego Zakonu, kierownik Zakładu nauk biblijnych Starego Zakonu, nadto wykładający język hebrajski i aramejski, dziekan w r. 1925/26 i 1926/27, prałat domowy J. Świątobliwości, współpracownik Komisji Orjentalistycznej Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow., Naukowego we Lwowie. (Supińskiego 11).

  Profesorowie nadzwyczajni:

  Ks. Józef Umiński, dr fil., prof. historji Kościoła w Polsce i na Rusi, kierownik Zakładu historji Kościoła w Polsce i na Rusi, szambelan J. Świątobliwości, kanonik hon. Kapituły płockiej, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, dziekan. (Technicka 8).

  Ks. Michał Wyszyński, dr teol., prof. prawa kościelnego, kierownik Zakładu prawa kościelnego, sędzia synod., czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, dziekan w r. 1934/35, prodziekan, sędzia dla spraw dyscyplinarnych. (Rutowskiego 4).

  Ks. Jan Stepa, dr fil., prof., filozofji chrześcijańskiej, kierownik Zakładu filozofji chrześcijańskiej, nadto wykładający socjologję. (Zbaraska 2).

  Ks. Stanisław Szurek, dr teol., prof. teologji pasterskiej, kierownik Zakładu teologji pasterskiej, ojciec duchowny Seminarjum duchownego, szambelan J. Świątobliwości. (Czarnieckiego 30).

  CZŁONKOWIE GRONA NAUCZYCIELSKIEGO 
  NIENALEŻACY DO RADY WYDZIAŁOWEJ

  Docenci:

  Ks. Zdzisław Obertyński. dr teol., doc. archeologji chrześcijańskiej i liturgiki historycznej, zast. prof. Uniwersytetu Warszawskiego, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie. (Warszawa, Uniwersytet),

  Ks. Adolf Tymczak, dr teol., doc. dogmatyki szczegółowej, prof. sem. duch. w Przemyślu. (Przemyśl).

  Ks. Józef Jelito, dr.teol., doc. studjum biblijnego Starego Testamentu, notarjusz Kurji Diecezjalnej w Katowicach, (Katowice).

  Inni wykładający:

  Prof. Edmund Bulanda, jak niżej (Wydział Hum.), wykłada archeologję chrześcijańską i historję sztuki kościelnej.

  Ks. Karol Csesznák, prof. gimn. XI., wykłada katechetykę i pedagogikę, oraz prowadzi ćwiczenia z dydaktyki. (Jakóba Strzemię 4).

  Ks. Teofil Długosz, dr teol., zast. prof. historji powszechnej kościoła i kierownika Zakładu historji kościelnej. (Murarska 49).

  Ks. Stanisław Frankl, dr teol., wykłada dogmatykę szczegółową i prowadzi ćwiczenia z dogmatyki szczegółowej, prefekt Seminarjum duchownego. (Czarnieckiego 30).

  II WYDZIAŁ PRAWA

  Profesorowie honorowi:

  Stanisław Starzyński, dr praw, hon. dr praw Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, hon. i em. prof. z. prawa politycznego, rektor w r. 1913/14, czł. cz. Polskiej Akademji Umiejętności, officier de l'instruction publique, ozdobiony palmami akad., czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie. (Akademicka 11, tel. 255-24).

  Władysław Abraham, dr praw, hon. dr praw Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu w Poznaniu, hon. dr teologji Uniwersytetu J. K. we Lwowie, prof. hon. Uniwersytetu w Lublinie, hon. i em. prof. z. prawa kanonicznego, rektor w r. 1899/900, czł. cz. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. hon. Tow. Historycznego we Lwowie i Tow. Przyjaciół nauk w Poznaniu i Wilnie, czł. cz. Tow. Naukowych we Lwowie i Warszawie. (Długosza boczna 16, tel. 263-99),

  Leon Piniński, dr praw, hon. dr praw Uniwersytetu Jagiell., hon. dr fil. Uniwersytetu Lwowskiego, hon. i em. prof. z. prawa rzymskiego, rektor w r. 1928/29, czł. cz. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie. (Matejki 4).

  Profesorowie emerytowani

  Stanisław Głąbiński, dr praw, em. prof. z. ekonomji politycznej, rektor w r. 1909/10, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. Amerykańskiej Akademji nauk w Filadelfji. (Łukiewicza).

  Marceli Chlamtacz, dr praw, em. prof. z. prawa rzymskiego, dziekan w r. 1905/06, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, kawaler krzyża komandorskiego orderu „Odrodzenia Polski", odznaczony „Krzyżem Walecznych". (Ujejskiego 4, tel. 223-20).

  Edward Dubanowicz, dr praw i fil., em. prof. n. ogólnego i nowożytnego polskiego prawa politycznego, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie. (Sykstuska 45, tel. 264-59).

  RADA WYDZIAŁOWA

  Dziekan i przewodniczący Rady: Prof. Ludwik Ehrlich
  Prodziekan: Prof. Zbigniew Pazdro
  Zastępca prodziekana: Prof. Przemysław Dąbkowski.

  Profesorowie zwyczajni:

  Juljusz Makarewicz, dr praw, prof. prawa i procesu karnego, kierownik Zakładu prawa karnego, rektor w r. 1923/24, czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. rzecz. Tow. Naukowego w Warszawie, czł. hon. zagraniczny Amer. Akademji Umiejętności w Bostonie. (Mochnackiego 58, tel. 208—90).

  Stanisław Grabski, dr fil., prof. ekonomji politycznej, kierownik Zakładu ekonomji politycznej i skarbowości, dziekan w r. 1910/11. (Wólka panieńska 47 a, tel. 248-20).

  Kamil Stefko, dr praw, prof. prawa procesowego cywilnego, kierownik Zakładu prawa procesowego cywilnego i Zakładu teorji prawa, nadto wykładający teorję prawa, dziekan w r. 1917/18, 1926/27, 1927/28 i 1928/29, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, kawaler krzyża komandorskiego orderu „Odrodzenia Polski". (Jagiellońska 20/22, tel. 219-20).

  Przemysław Dąbkowski, dr praw, hon. dr praw Uniw. Komenskiego w Bratislawie, prof. prawa sądowego polskiego, kierownik Zakładu historji prawa polskiego, zast. prof. historji prawa zachodnio-europejskiego, dziekan w r. 1920/21 i 1925/26, kawaler krzyża komandorskiego orderu „Odrodzenia Polski", officier de l'instruction publique, ozdobiony palmami akad., czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. i sekretarz generalny Tow, Naukowego we Lwowie^ czł. rzecz. Warszawskiego Tow. Naukowego, czł. cz. Czeskiej Akademji Umiejętności i Słowiańskiego Instytutu w Pradze, czł, Tow. Spolećnost Safarikova w Bratislavie, czł. koresp. Bułgarskie] Akademji Nauk w Sofji, czł. hon. Tow. Przyjaciół Nauk i Tow. Prawniczego w Wilnie i Tow. Przyjaciół Nauk w Przemyślu, czł. Societe d'histoire du droit w Paryżu. (Mickiewicza 14, tel. 247-94).

  Zbigniew Pazdro, dr praw, prof. nauki administracji i polskiego prawa administracyjnego, kierownik Zakładu prawa administracyjnego i Bibljoteki administracyjnej, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, dziekan w r. 1922/23, 1924/25, 1932/33 i 1933/34, prodziekan. (Gipsowa 28, tel. 272-52).

  Roman Longchamps de Berier, dr praw, prof. prawa cywilnego, kierownik Zakładu prawa cywilnego, dziekan w r. 1923/24, 1929/30, 1930/31, i 1931/32, czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, kawaler krzyża komandorskiego orderu „Odrodzenia Polski", prorektor. (Karpińskiego 11, tel. 249-01).

  Ludwik Ehrlich, dr praw, dr of letters Uniwersytetu oxfordzkiego, prof. prawa narodów i ogólnej nauki o państwie, kierownik Zakładu prawa politycznego i prawa narodów, dziekan. (Supińskiego 11).

  Profesorowie nadzwyczajni:

  Kazimierz Przybyłowski, dr praw, prof. prawa cywilnego, kierownik Zakładu prawa prywatnego międzynarodowego, nadto wykładający prawo prywatne międzynarodowe, czł. przybr, Tow. Naukowego we Lwowie, delegat do Senatu Akad. (Kopernika 48 = Tomickiego 6).

  Mieczysław Honzatko, dr praw, prof. prawa handlowego i wekslowego, kierownik Zakładu prawa handlowego i wekslowego. (Issakowicza 12, tel. .292-63).

  Delegaci docentów:
  Ludwik Dworzak — jak niżej. 
  Karol Koranyi — jak niżej.

  CZŁONKOWIE GRONA NAUCZYCIELSKIEGO NIENALEŻĄCY DO RADY WYDZIAŁOWEJ

  Docenci:

  Juljan Karol Nowotny, dr praw, doc. prawa i procesu karnego z tytułem prof. n., nadto wykładający historję filozofji prawa, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, adwokat. (Nabielaka 37 a, tel. 204-84).

  Ignacy Weinfeld, dr praw, doc. prawa skarbowego i statystyki, adwokat. (Warszawa, Bracka 10).

  Leon Halban, dr praw, doc. prawa kościelnego katolickiego, prof. tyt., czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie. (Mochnackiego 38, tel. 201-70).

  Jan Piekałkiewicz, dr ekonomji politycznej i umiejętności politycznych, doc. statystyki, naczelnik wydziału w Głównym Urzędzie Statystycznym. (Warszawa, Joraszewska 4).

  Tadeusz Antoni Bigo, dr praw, doc. nauki administracji i prawa administracyjnego, prof. tyt., kawaler „Krzyża Niepodległości". (Chodkiewicza 7).

  Zdzisław Stahl, dr praw, doc. ekonomji politycznej i skarbowości, odznaczony „Krzyżem Walecznych". (Zyblikiewicza 4, tel. 200-75).

  Ludwik Franciszek Dworzak, dr praw, doc. prawa karnego materjalnego, delegat do Rady Wydziałowej, sędzia Sądu Apelacyjnego, kawaler „Medalu Niepodległości". (Kłuszyńska 7).

  Karol Wilhelm Koranyi, dr praw, doc. historji prawa na Zachodzie Europy, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. Societe d'histoire du droit w Paryżu, delegat do Rady Wydziałowej. (Sykstuska 17).

  Antoni Deryng, dr praw, doc. prawa międzynarodowego, zast. prof. prawa politycznego w Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, czł. koresp. Instituto di Studi Legeslativi w Rzymie. (Lublin, Aleje Racławickie 14).

  Wacław Osuchowski, dr praw i fil., doc. prawa rzym- skiego, czł. Societe d'histoire du droit w Paryżu. (Olszewskiego 3).

  Zdzisław Papierkowski, dr praw, doc. prawa karnego procesowego, zast. prof. prawa karnego w Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, sędzia Sądu Okręgowego. (Lublin, Uniwersytet).

  Aleksander Raczyński, dr praw, doc. prawa gospodarczego. (Kopernika 42 a).

  Ks. Piotr Kalwa, dr praw, licencjat prawa kanonicznego, doc. prawa kościelnego, zast. prof. prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, czł. koresp. Tow. Naukowego w Lublinie, (Lublin, Aleja Zgody 5).

  Wilhelm Edmund Rappe, dr praw, docent polskiego prawa administracyjnego, naczelnik wydziału w Urzędzie Wojewódzkim we Lwowie. (Nabielaka 15, tel. 240-04).

  Marjan Zimmerman, dr praw, docent polskiego prawa administracyjnego. (Lwowskich Dzieci 71).

  Zenon Wachlowski, dr praw, docent prawa politycznego. (Kopernika 18, tel. 239-25).

  Inni wykładający:

  Maurycy Allerhand, dr praw, tyt. prof, z., czŁ przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, adwokat, wykłada prawo egzekucyjne, prawo niesporne i konkursowe, oraz organiz. sądown., adwokatury i notarjatu. (Jagiellońska 20).

  Karol Bertoni, dr praw, wykłada praktykę dyplomatyczną i konsularną, oraz o Europie współczesnej. (Warszawa, 6 Sierpnia 27 m. 7).

  Józef Brzeski, dr praw, naczelnik wydziału Prokuratorji Generalnej R. P. we Lwowie, wykłada prawo transportowe. (Zyblikiewicza 26).

  Prof. Jan Czekanowski, jak niżej (Wydział Hum.), wykłada statystykę.

  Roman Frankowski, mr praw, radca wojewódzki, wykłada skarbowość samorządu; (Oficerska 7). dr. praw, radca M. S. Z., wykłada zagadnienia Dalekiego Wschodu. (Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagr.).

  Hipolit Gliwic, inż. górn., kawaler krzyża komandorskiego ż gwiazdą, orderu „Odrodzenia Polski", wykłada zagadnienia gospodarcze w stosunkach międzynarodowych. (Warszawa, Lekarska 19).

  Prof. Edwin Hauswald, inż., prof. z. Politechniki Lwowskiej, czł.Akademji Nauk. Techn. i Instytutu Naukowej Organizacji w Warszawie, wykłada naukową organizację pracy. (Szymonowiczów 5, tel. 200-57).

  Witold Kamieniecki, dr fil., wykłada zagadnienia bałtyckie. (Warszawa, Czerwonego Krzyża 25).

  Józef Kasztelewicz, mr. praw, naczelnik wydziału w Urzędzie Wojewódzkim we Lwowie, wykłada prawo przemysłowe. (Rzęsna Polska koło przystanku kolejowego Hołosko).

  Prof. Mieczysław Kreutz, jak niżej (Wydział Hum.), wykłada psychologję zeznań świadków.

  Alfred Laniewski, dr praw, sędzia Sądu Apelac., wykłada technikę śledztwa. (św. Wojciecha 16 a, tel. 282-23).

  Władysław Namysłowski, dr praw, radca M. S. Z., docent Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, wykłada prawo konsularne i prawo morskie. (Milanówek pod Warszawą, Podgórna 54).

  Doc. Czesław Nanke, jak niżej (Wydział Hum.) wykłada historję powszechną od wojny siedmioletniej i historję dyplomacji.

  Stanisław Postępski, mr praw, kierownik Sekretarjatu Uniwersytetu, wykłada rachunkowość ogólną i państwową. (Długosza 27, tel. 263-85).

  Zdzisław Próchnicki, dr praw, zast. prof. polskiego prawa politycznego. (29. Listopada 73, tel. 265-84).

  Jan Rozwadowski, dr praw, radca M. S. Z., wykłada politykę osadniczą i emigracyjną. (Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagr.).

  Prof. Włodzimierz Sieradzki, jak niżej (Wydział Lek.), wykłada medycynę sądową.

  Marcin Szarski, dr praw, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie, wykłada światową organizacja obrotu pieniężnego i kredytu. (Nabielaka 37 a, tel. 206-51).

  Prof. Kasper Weigel, inż., dr nauk techn., prof. z. Politechniki Lwowskiej, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, wykłada encyklopedję nauk technicznych. (Romanowicza 3, tel. 250-30).

  Prof. Antoni Wereszczyński, dr praw, prof. z. Politechniki Lwowskiej, wykłada administrację miast i politykę komunalną, (Chmielowskiego 11).

  Prof. Stanisław Zakrzewski, jak niżej (Wydział Hum.), wykłada historję polityki mocarstwowej Polski.

  Apolonjusz Zarychta, dr fil., naczelnik Wydziału M. S. Z. wykłada politykę osadniczą i emigracyjną. (Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagr.).

  Prof. August Zierhoffer, jak niżej (Wydział Matem.-Przyrodn.), wykłada geografję gospodarczą. ,

  Lektor: Mohammed Sadyk Bej Agabekzadeh, jak niżej (Wydział Hum.), lektor języka tureckiego i perskiego.

  III. WYDZIAŁ LEKARSKI

  Profesorowie honorowi:

  Adolf Beck, dr w. n. lek., hon. i em. prof. z. fizjologji, rektor w r. 1912/13, czł. cz. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. hon. Tow. lek. krakowskiego i wileńskiego. (Asnyka 4).

  Hilary Schramm, dr w. n. lek., hon. i em. prof. z. chirurgji, rektor w r. 1929/30, czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. hon. Tow. lek. częstochowskiego. (Kraszewskiego 19 a, tel. 231-44).

  RADA WYDZIAŁOWA

  Dziekan i przewodniczący Rady: Prof. Włodzimierz Koskowski 
  Prodziekan: Prof. Jan Tadeusz Lenartowicz.

  Profesorowie zwyczajni: 

  Władysław Szymonowicz, dr w. n. lek., prof. histologji i embrjologji, kierownik Zakładu histologiczno-embrjologicznego, dziekan w r. 1906/07, czł. cz. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. hon. Tow. lek. warszawskiego, wileńskiego i częstochowskiego (Piłsudskiego 18).

  Włodzimierz Sieradzki, dr w. n. lek., prof. medycyny sądowej, kierownik Zakładu medycyny sądowej, nadto wykładający propedeutykę lekarską oraz na Wydziale Prawa medycynę sądową, zastępca prorektora, rektor w r. 1924/25, czł. hon. Tow. lek. wileńskiego i lwowskiego, kawaler francuskiej legji hon. (Konopnickiej 8, tel. 221-91).

  Józef Markowski, dr w. n. lek., prof. hon. Uniwersytetu w Poznaniu, prof. anatomji opisowej, kierownik Zakładu anatomji opisowej, dziekan w części r. 1920/21, czł. cz. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie. (Piekarska 52).

  Witold Nowicki, dr w. n. lek., prof. anatomji patologicznej, kierownik Zakładu anatomji patologicznej, dziekan w r. 1923/24, prosektor Państw. Szpitala powsz. we Lwowie, czł. cz. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. hon. Tow. lek. częstochowskiego, lubelskiego, lwowskiego i (wileńskiego, Prezes Izby Lekarskiej we Lwowie. (Kampiana 9, tel. 240-29).

  Antoni Cieszyński, dr w. n. lek., profesor stomatologji, kierownik Zakładu dentystycznego, dziekan w r. 1927/28, przewodniczący Sekcji Polskiej Międzynarodowego Związku Stomatol., przewodniczący Komitetu Narodowego Międzynarodowego Związku dentyst., przewodniczący Stałej Delegacji Polskich Zjazdów stomatol., przewodniczący Związku Słowiańskich Stomatologów, delegat na Polskę do Federation Dentaire Intern., czł. hon. i fellow of American Society of Stomatologists, czł. hon. i fellow of Polish Medical and Dental Association of America, czł. hon. Spolku Ceskych Zubnich Lekaru w Pradze i Zahnarztliche Gesellschaft we Wiedniu, czł. hon. Związku Polskich Stomatologów w Krakowie, czł. hon. Związku Lekarzy Dentystów w Państwie Polskiem, naczelny redaktor „Polskiej Stomatologii" i „Słowiańskiej Stomatologii", odznaczony „Medalem Niepodległości" i „Krzyżem zasługi Węgierskiego Czerwonego Krzyża". (Batorego 38, tel. 224-48).

  Franciszek Gröer, dr med., prof. pedjatrji, kierownik Kliniki pedjatrycznej. (Romanowicza 8, tel. 251-75).

  Rudolf Weigl, dr fil., prof. biologji ogólnej, kierownik Zakładu biologji ogólnej, czł. cz. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. cz. Tow. Naukowego Warszawskiego, kawaler krzyża komandorskiego orderu „Odrodzenia Polski" i komandor orderu rycerskiego św. Grzegorza Wielkiego, komandor orderu cywilnego i wojskowego Leopolda. (Ponińskiego 31).

  Roman Rencki, dr w. n. lek., prof. szczegółowej patologii i terapji chorób wewnętrznych, kierownik Kliniki chorób wewnętrznych, dziekan w r. 1924/25 i 1925/26, czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. hon. Tow. lek. lwowskiego, lubelskiego i częstochowskiego. (Romanowicza 3, tel. 212-98).

  Jakób Karol Parnas, dr fil., prof. chemji lekarskiej, kierownik Zakładu chemji lekarskiej, dyrektor Oddziału farmaceutycznego Wydziału Lekarskiego, dziekan w r. 1929/30, czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. Niem. Akademji Przyrodn. w Halle, czł. koresp. zagran. Tow. biologicznych w Paryżu i Wiedniu. (Supińskiego 11a, tel. 247-41).

  Marjan Franke, dr w. n. lek., prof. patologji ogólnej i doświadczalnej, kierownik Zakładu patologji ogólnej i doświadczalnej, dziekan w r. 1928/29, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności. (Wałowa 29, tel. 243-36).

  Adam Bednarski, dr w. n. lek., prof. okulistyki, kierownik Kliniki okulistycznej, dziekan w r. 1921/22. (Romanowicza 5, tel. 231—53).

  Teofil Zalewski, dr w. n. lek., prof. otologji i laryngologji, kierownik Kliniki oto-laryngologicznej, dziekan w r. 1927/28, odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi". (Sykstuska 49, tel. 245-55).

  Jan Tadeusz Lenartowicz, dr w. n. lek., prof. dermatologji i chorób wenerycznych, kierownik Kliniki dermatologicznej, dziekan w r. 1931/32, czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, prodziekan. (Sykstuska 43, tel. 238-28).

  Kazimierz Bocheński, dr w. n. lek., prof. położnictwa i ginekologji, kierownik Kliniki położniczej i chorób kobiecych. (Akademicka 21, tel. 204-91).

  Profesorowie nadzwyczajni:

  Zdzisław Steusing, dr w. n. lek., prof. higjeny, kierownik Zakładu higjeny, dziekan w r. 1930/31. (Supińskiego 13).

  Włodzimierz Koskowski, dr w. n. lek., prof. farmakologji doświadczalnej, kierownik Zakładu farmakologji doświadczalnej, dziekan w r. 1932/33 — 1935/36, czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności, (Piekarska 52, tel. 240-52).

  Tadeusz Ostrowski, dr w. n. lek., prof. chirurgji, kierownik Kliniki chirurgicznej, odznaczony „Medalem Niepodległości". (Romanowicza 5, tel. 205-00).

  Delegaci docentów:

  Napoleon Gąsiorowski — jak niżej. 
  Władysław Dobrzaniecki — jak niżej.

  CZŁONKOWIE GRONA NAUCZYCIELSKIEGO NIENALEŻĄCY DO RADY WYDZIAŁOWEJ.

  Docenci:

  Wiktor Feliks Reis, dr w. n. lek., doc. okulistyki, prof. tyt. (Fredry 4, tel. 236-75).

  Jakób Rothfeld, dr w. n. lek., doc. neurologji, prof. tyt., czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie. (Piłsudskiego 3, teL 216-91).

  Napoleon Gąsiorowski, dr w. n. lek., doc. bakterjologji i serologji, prof. tyt., kierownik Państw. Zakładu higjeny (filja) we Lwowie, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie. (Króla Warneńczyka 32, tel. 207-52).

  Roman Leszczyński, dr w. n. lek., doc. dermatologji i syfilidologji, prof. tyt., ordynator Oddz. Państw. Szpitala powsz. we Lwowie. (Wałowa 23, tel. 202-02).

  Jan Grek, dr w. n. lek., doc. szczegółowej patologji i terapji chorób wewnętrznych, prof. tyt., adjunkt Kliniki chorób wewn. (Romanowicza 7, tel. 210-40).

  Wincenty Czernecki, dr w. n. lek., doc. specjalnej patologji i terapji chorób wewnętrznych, ordynator I. Oddz. wewn. Państw. Szpitala powsz. we Lwowie. (Bielowskiego 3).

  Tadeusz Wiczyński, dr w. n. lek., doc. położnictwa i ginekologji, prof. tyt. (Warszawa). 

  Stanisław Progulski, dr w. n. lek., doc. pedjatrji, adjunkt Kliniki dziecięcej. (Asnyka l, tel. 224-46).

  Henryk Sochański, dr w. n. lek., doc. szczegółowej patologji i terapji chorób wewnętrznych. (Piłsudskiego 2).

  Adrjan Demianowski, dr w. n. lek. i dr fil., doc. psychopatologji. (Technicka 10, tel. 225-04).

  Antoni Sabatowski, dr w. n. lek., doc. klimatologji i hydrologji lekarskiej, kawaler krzyża oficerskiego orderu Gwiazdy Rumuńskiej. (Asnyka 2, tel. 237-71).

  Robert Quest, dr w. n. lek., doc. pedjatrji, ordynator Oddz. Państw. Szpitala powsz. we Lwowie. (Pl. Bernardyński 2 a).

  Henryk Hilarowicz, dr w. n. lek., doc. chirurgji, prof. tyt., adjunkt Kliniki chirurg. (Piłsudskiego 18, tel. 262-37).

  Stanisław Laskownicki, dr w. n. lek., doc. chirurgji dróg moczowych, ordynator Oddz. urologicznego Państw. Szpitala powsz. we Lwowie. Kościuszki 6, tel. 248-08).

  Adam Gruca, dr w. n. lek., doc. chirurgji ortopedycznej, ordynator Oddz. chirurg. Sanatorjum Ubezpieczalni Społecznej we Lwowie. (Rutowskiego 10, tel. 258-00).

  Andrzej Klisiecki, dr w. n. lek., doc. fizjologji, prof. n. Akademji Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. (Piekarska 49).

  Antoni Dobrzański, dr w. n. lek., doc. oto-laryngologji, dyrektor Szpitala Ubezp. Społ., odznaczony „Krzyżem Walecznych". (Batorego 12, tel. 241-51).

  Władysław Dybowski, dr w. n. lek., doc. wychowania fizycznego, prof. fizjologji w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie. (Zaścianek 12).

  Witold Andrzej Lipiński, dr w. n. lek., doc. mikrobiologji lekarskiej i epidemjologji, ordynator Oddz. zakaźnego Państw. Szpitala powsz. we Lwowie. (Piekarska 54, tel. 200-63).

  Stanisław Mączewski, dr w. n. lek., doc. położnictwa i ginekologji, ordynator Oddziału ginekol. Państw. Szpitala powsz. we Lwowie. (Akademicka 28, tel. 209-83).

  Józef Rajmund Dadlez, dr w. n. lek., doc. toksykologji i chemji toksykologicznej, st. asystent Zakładu medycyny sądowej. (Piekarska 52).

  Tadeusz Marciniak, dr w. n. lek., doc. anatomji opisowej, adjunkt Zakładu anatomji opisowej, odznaczony „Krzyżem Walecznych" i „Medalem Niepodległości". (Piekarska 52, tel. 242-32).

  Wiktor Tychowski, dr w. n. lek., doc. fizjologji, adjunkt Zakładu fizjologicznego. (Kochanowskiego 81).

  Władysław Dobrzaniecki, dr w. n. lek., doc. chirurgji, ordynator Szpitala św. Zofji. (Pijarów 4).

  Stanisław Ostrowski, dr w. n. lek., doc. chorób skórnych i wenerycznych, poseł na Sejm R. P., ordynator Oddz. dermat. Państw. Szpitala powsz. we Lwowie, kawaler krzyża „Virtuti Militari", odznaczony „Krzyżem Walecznych". (Św. Mikołaja 5, tel. 233-22).

  Witold Ziembicki, dr w. n. lek., doc. historji medycyny, Współpracownik Komisji historji medycyny i nauk przyrodniczych Polskiej Akademji Umiejętności. (Bielowskiego 6, tel. 203-20).

  Jerzy Michał Grzędzielski, dr w. n. lek., doc. okulistyki, adjunkt Kliniki okulistycznej, (św. Mikołaja 19, tel. 275-58).

  Józef Lenczowski, dr w. n. lek., doc. położnictwa i ginekologji, adjunkt Kliniki położniczej i chorób kobiecych. (Mickiewicza 10).

  Leopold Jaburek, dr w. n. lek., doc. neurologji, st. asystent Kliniki chorób nerwowych i umysłowych. (Pijarów 6, tel. 210-81).

  Witold Grabowski, dr w. n. lek., doc. radjologji lekarskiej, st asystent Kliniki chorób wewnętrznych. (Pijarów 4, tel, 212-86).

  Edmund Mikulaszek, dr w. n. lek., doc. mikrobiologji i serologji, asystent st. Państw. Zakładu Higjeny. (Zamojskiego 16).

  Inni wykładający:

  Prof. Jan Czekanowski, jak niżej (Wydział .Hum.), wykłada antropologję.

  Eugenjusz Doliński, dr w. n. lek., lekarz naczelny miejski, wykłada higjenę społeczną i ustawodawstwo sanitarne. (Batorego 12, tel. 223-55).

  Prof. Mieczysław Kreutz, jak niżej (Wydział Hum.), wykłada psychologję.

  Alfred Krzyżanowski, mr farmacji, wykłada recepturę farmaceutyczną. (Zyblikiewicza 50).

  Prof. Stanisław Loria, jak niżej (Wydział Matem.-Przyrodn.), wykłada fizykę.

  Helena Schusterówna, dr w. n. lek., doc. anatomji patol. Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, adjunkt Zakładu anatomji patologicznej, prowadzi ćwiczenia z histologji patologicznej. (Piekarska 52).

  ODDZIAŁ FARMACEUTYCZNY  Wydziału Lekarskiego

  Dyrektor Oddziału: Prof. Jakób Parnas
  Zastępca Dyrektora: Prof. Zdzisław Steusing.

  Wykładający:

  Bogusław Bobrański, dr nauk. techn., doc. Politechniki Lwowskiej, wykłada i prowadzi ćwiczenia z chemji organicznej, chemji farmaceutycznej i technologji środków lekarskich. (Nabielaka 12, m. 3).

  Doc. Józef Dadlez, jak wyżej, wykłada chemję toksykologiczną i sądową.

  Prof. Benedykt Fuliński jak niżej (Wydział Matem.-Przyrodn.), wykłada zoologję i prowadzi ćwiczenia z zoologji.

  Prof. Henryk Hilarowicz, jak wyżej, wykłada pierwszą pomoc w nagłych wypadkach.

  Prof. Włodzimierz Koskowski, jak wyżej, prowadzi wykłady i ćwiczenia z farmakodynamiki.

  Prof. Seweryn Krzemieniewski, jak niżej (Wydział Matem.- Przyrodn.), wykłada fizjologję roślin.

  Mr Alfred Krzyżanowski, jak wyżej, wykłada farmację stosowaną, technologję środków lekarskich i prowadzi ćwiczenia z tych przedmiotów. (Zyblikiewicza 50).

  Prof. Stanisław Kulczyński, jak niżej (Wydział Matem.- Przyrodn.), wykłada botanikę.

  Prof. Stanisław Loria, jak niżej (Wydział Matem.-Przyrodn.), prowadzi wykłady i ćwiczenia z fizyki.

  Paweł Ostern, dr w. n. lek., st. asystent Zakładu chemji lekarskiej, prowadzi wykłady chemji fizjologicznej. (Rutowskiego 16).

  Prof. Jakób Parnas, jak wyżej, prowadzi wykłady z chemji ogólnej, nieorganicznej i organicznej, oraz ćwiczenia z chemji ogólnej i analitycznej.

  Jan Poratyński, mr farmacji i dr fil., wykłada ustawodawstwo farmaceutyczne oraz historję farmacji. (Pl. Bernardyński l).

  Henryk Raebenbauer dr w. n. lek. i fil., wykłada i prowadzi ćwiczenia z nauki o środkach spożywczych. (Domagaliczów 2).

  Prof. Zdzisław Steusing, jak wyżej, wykłada i prowadzi ćwiczenia z higjeny i mikrobiologji.

  Prof. Juljan Tokarski, jak niżej (Wydział Matem.-Przyrodn.), wykłada mineralogję i prowadzi ćwiczenia mineralogiczne.

  Tadeusz Wilczyński, dr fil., prowadzi wykłady i ćwiczenia z botaniki lekarskiej i z farmakognozji. (Muzeum Dzieduszyckich).

  dalej...

Powrót
Licznik

  Licznik